nat1.jpg
ครูณัชพล กาฬภักดี
ประวัติครูณัชพล กาฬภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี สพม.9
วัน เดือน ปี เกิด
17 กุมภาพันธ์ 2507
การศึกษา
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Quality Information Technology)
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูธนบุรี
- อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูธนบุรี
- อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม
การทำงาน
- โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานท์ จังหวัดสมุทรปราการ
- โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.9
รางวัล
ครู Master Teacher คอมพิวเตอร์ รางวัลครูสอนดี พุทธศักราช 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภารางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
มองแต่แง่ดีเถิด.......
......เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย ฯ
......จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ

(พุทธทาสภิกขุ)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน

รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน

[Home]