วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/Engineer

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างชิ้นงานต่าง ๆ ที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Pro/Engineer มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผลการเรียนรู้
1. สามารถใช้โปรแกรม Pro/Engineer ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
2. สามารถสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/Engineer ตามที่ออกแบบไว้ได้
3. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
4. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายวิชา
ลำดับที่
เนื้อหา/หน่วยการเรียน
จำนวนชั่วโมง
ใบความรู้
ใบงาน
แผนการจัดการเรียนรู้
1
การใช้งานโปรแกรม Pro/ENGINEER
62
การสร้างชิ้นงานและการใช้เครื่องมือในการจัดการชิ้นงาน
83
การออกแบบชิ้นงาน
64
การเขียนแบบ
45
โครงงานสร้างชิ้นงาน
126
ประเมินผลชิ้นงาน
4
รวม
40
เอกสารประกอบการเรียน
เว็บที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างชิ้นงาน

ม.3/1
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
username
password
w1
w2
w3
1
04174
กิตติธัช นกเล็ก
kititach
04174
10

35
2
04176
ขวัญชัย จำปาสอน
khuanchai05
00148
10

40
3
04177
ด.ญ.วิมลณัฐ ดวงแก้ว
wimonnat
04177
10

30
4
04187
ด.ช.ประเวศวุฒิ คำละมูล
Pawedwood02
682258039362
10


5
04188
ด.ช.ปิยะ กาฬภักดี
piya.123
04188
10
40
40
6
04189
นายภูสิทธิ์ หงษาอ่อน
pusit
04189
10

30
7
04198
ด.ญ.จูฑามาศ ยิ้มหยอก
bekbo_55
04198
10

30
89
04205
ด.ญ.ปรียาณัฐ เปลี่ยนแปลง
piyanat00
123456
10

35
10
04210
ด.ญ.วรางคณา กาฬภักดี
warngkana
04210
10

30
11
04222
ด.ช.กรณ์ณรงค์ฤทธิ์
กาฬภักดี
kornnarngred
04222
10

30
12
04224
ด.ชจิระศักดิ์ ทองไพรวรรณ
jirasake
04224
10

35
13
04232
ธัชพล ภูมิชัย

14

ภานุพงษ์ จูสิงห์40
35
15
04241
ด.ช.วันชัย สุวรรณเกษร
wanchi.111
04241
10
40
35
16

วิทูรย์ ใจเย็น

17
04244
ด.ช.ศิรสิทธิ์ ทองมะหา
sirasith
04244
10

35
18
04245
ด.ช.ศุภโชค กาฬภักดี
supacsok0777
04245
10

35
19
04252
ด.ญ.กรกมล ธัญญเจริญ
kakrm.222
04252
10

30
20
04255
ธนพร การภักดี
30
2122
04293
ด.ญ.เสาวภา เสาวรส
saowaph23
04293
10
40
35
23
04300
น.ส. กาญจนาพร มากบุญ
Pop ka L
04300
10
40
35
24
04301
น.ส. โยทะการ์ หิรัญวงษ์
nooyo ka Naysho
04301
10


25
04309
รัตพันธ์ ภาลีขันธ
ratpan
04309
10


26
04310
ด.ญ.ทัดดาว ภาลีขันธ
thadaw31
0806311439
10

35
27
04448
กิตตินันท์ อินทร์หอม
kittinan00
0852948375
10

35

ม.3/2
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
username
password
w1
w2
w3
1
04172
ด.ช.กฤษณะเมฆฉาย
b3201krissana
04172
10

35
2
04179
ด.ช. ชนาธิป น้ำเเก้ว
b3202
04179
10

35
3
04180
ด.ช. ชาญวิทย์ กาฬภักดี
b04180chanwit
08766
10

35
4
04185
ด.ช. นาวิน บัวศรี
b3204nawin
04185
10

35
56
04225
ด.ช.เจนณรงค์ พุ่มมูล
b3206jannarorg
04225
10

35
7
04230
ด.ช.กฤษฎา กาฬภักดี
b3207
04230
10

35
8
04233
ด.ช.นพพล เนียมหอม
b04233
04233
10

35
9
04240
ด.ช.วัชระ จันทร
b3209pop
04240
10

35
10
04243
ด.ช.ศักดินนท์ พันธ์มะลี
b3210sakdinon
0897613181
10


11
04247
ด.ช. สุรพัศ ภูฆัง
b3211surapas2
042470
10

35
12
04249
ด.ช.เสนา โสตหอม
b3212jo
25800
10

35
13
04250
ด.ช. นัดตะวัน คะเชนรัมย์
b3213nattawan
04250
10

35
14
04251
ด.ช.อิสระ วัชระ
b3214
04251
10

35
15
04254
น.ส.เกศรา กาฬภักดี
b3215ket
04254
10

40
16
04259
ด.ญ.พรรณริน ทั่งทอง
b3216bannarin
04259
10
40
40
1718
04262
ด.ญ วาสนา เสาวรส
b3218kung
4262
10

40
19
04263
ด.ญ ศรินธร ทองไพรวรรณ
b3219
04263
10

40
20
04264
ด.ญ.ศิริรัตน์ ไหมจีน
b3220
04264
10

40
21
04266
ด.ญ. สิรามล ดียิ่ง
b3221
04266
10

35
22
04268
ด.ญ.อัญชลี สุ่ยไธสง
b3222jun
04268
10


23

วรสิทธิ์ แพงไธสงค์
30
2425
04295
ด.ญ ศิโรรัตน์ พวงคต
b3225sirorad
04295
10

35
26
04379
ด.ญ.สิรินิภา โชคบัณฑิต
b3226sirinipa
04379
10
40
40
27
04383
ด.ญ.นันทนา กาฬภักดี
b3227nanthana
123456
10

35

ม.3/3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
username
password
w1
w2
w3
1
04173
ด.ช. ก้องภพ กาฬภักดี
kong3301
035575068
10
40
40
2
04175
ด.ช.เกรียงไกร ดวงจินดา
c3302ong
0876642351
10


3
04178
น.ส.วรัชญาน์ วรรณวงค์
c3303waratchaya
0801608959
10
40
40
4
04181
ด.ญ.ณิชาภัทร เจตนเสน
c3304pla
0886549710
10

40
5

ทิวานนท์ บัพพา

6

ธันย์ชนก เสาวรส40
40
7
04190
ด.ช.วันเฉลิม พุกหนุ
c3307im
04190
10
40

8
04193
ด.ช.อภิสิทธิ์ ทองคำ
c3308bas
04193
10


9
04196
ด.ญ.กานต์ธิดา กาฬภักดี
c3309zom
0004196
10
40
40
10

ณัฐรัตน์ สุขแสง40

11
04200
ด.ญ.ทรายงาม กาฬภักดี
c3311Dang
04200

40
40
12
04202
น.ส.นุชนภา ปรึกษา
c3312nam
04202
10
40
40
13
04203
ด.ญ.บุญเกิด เกษสวาสดิ์
c3313pong
04203
10
40

14
04204
ด.ญ.เบญจมาศ กาฬภักดี
c3314game
04204
10
40
40
15
04207
น.ส.ยุพิน ศรีลาธรรม
c3315yu
04207
10
40
40
16

รจนา สายทอง40
40
17
04209
ด.ญ.วรัญญา กาฬภักดี
c3317warunya
04209
10
40
40
18
04211
ด.ญ.วาสนา กาฬภักดี
c3318tey
0800239835
10


19
04212
น.ส.วิชญาพร จันทร
c3319Mint
04212
10
40
40
20

สริญญา เมฆฉาย40
40
21
04214
น.ส.สุดารัตน์ กาฬษร
c3321noonoon
0868124756
10
40
40
22
04215
ด.ญ.สุทธิดา แก้วจันทร์
c3322may
04215
10


23
04275
ด.ญ.สุพรรณิกากาฬภักดี
c3323ann1
04275
10


24

สุภาภรณ์ อุปวงค์สา40
40
25
04219
ด.ญ. สุภาพร สะราคำ
supaporn
04219
10
40
40
26
04221
น.ส. อรอุมา กาฬภักดี
c3326onuma
04221
10
40
40
27
04253
ด.ญ. กัญญาภัค สุขสำราญ
kanyapak04253
04253
10

40
28

บุญฑริกา รถมณี40
40
29

ยุวดี สุขสำราญ

30
04265
fด.ญ.สิริรัตน์ ปรีทอง
c3330poppyza
04265
10