วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ง40205 จำนวน 2 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
โครงสร้างรายวิชา

ครั้งที่
เรื่อง
จำนวนชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้
ใบความรู้
1
แนะนำ wikispaces
4


2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
2


3
นำเสนอเค้าโครงของโครงงาน
4


4
งานกลุ่ม wikispaces
4


5
การค้นคว้าหาข้อมูล/ภาระงาน
2


6
เก็บข้อมูล/ทำโครงงานขึ้น wikispaces
20


7
การรายงาน/ประเมินโครงงงาน
2


8
ตอบแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
2


รวม
40


คำอธิบายรายวิชา
นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนคอมพิวเตอร์มาแล้วทำโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไปแล้วมาทำโครงงานได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

ลิงค์แหล่งเรียนรู้
เรียนคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ
thaigooviews
โครงงานราชประชานุเคราะห์ 27
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
โครงงานลำปางกัลยานี
โครงงานเกมคอมพิวเตอร์รายชื่อนักเรียน ม.6/1
เลชที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
username
password
email
wikispaces
w1
w2
test1
1
03868
นายกิตติคุณ ขอนพวง
kittikun_3868
003868

http://kitikun.wikispaces.com/
10
10
40
2
03869
นายจักรกฤษณ์ ภูฆัง
chakkrit003869
valenza

http://chakkrit.wikispaces.com
10
10
40
3
03873
นายปราโมทย์ สาธุรัตน์
pramot03873
003873

http://pramot03873.wikispaces.com
10
10

4
03875
นายวสันต์ กาฬภักดี
wasankala
28062536

http://wasan3875.wikispaces.com
10
10
40
5
03876
นายศุภกร เสาวรส
suphakon5
0826459982

http://suphakon.wikispaces.com
10
10
40
6
03883
นางสาวขนิษฐา สะราคำ
ann3883
ann3883

http://kanitta.wikispaces.com
10
10
40
7
03885
น.ส.จีรานันท์ ภูฆัง
jeeranan16
123456

http://jeeranan16.wikispaces.com
10
10
40
8
03887
นางสาวนงลักษณ์ ปัสสา
Nonglak3887
080537

http://Nonglak.wikispaces.com
10
10
40
9
03889
น.ส.ผกามาศ ดวงจินดา
phakamas3889
0844143451

http://phakamas03889.wikispaces.com
10
10
40
10
03891
น.ส.พัชริน กาฬภักดี
phatcharin0825
0896113944

http://phatcharin3891.wikispaces.com
10
10
40
11

12
03896
นางสาวรุ้งเพชร กาฬษร
paii_3896
003896

http://rungpet.wikispaces.com
10
10
40
13
03897
นางสาววรพรรณ ทองอ้ม
woraphan3897
0845713085

http://woraphan.wikispaces.com
10
10
40
14
03898
นางสาววรรณภา ใจเย็น
Wannapha2320
23202023

http://wannapha2320.wikispaces.com
10
10
40
15
03899
นางสาววาจา นรสิงห์
wajha
14042537

http://wajha.wikispaces.com
10
10
40
16
03901
นางสาววิภาวรรณ ซึ้งมงคลทรัพย์
ple_3901
003901

http://wipawan.wikispaces.com
10
10
40
17
03904
นางสาวสุภารัตน์ กาฬภักดี
supharat3904
0810089539

http://supharat03904.wikispaces.com
10
10
40
18
03907
นางสาวอทิญา มะหิงษา
athiya3907
0895506257

http://athiya1307.wikispaces.com
10
10
40
19
03918
นายประมาณ สาธุรัตน์
parman3918
003918


10


20
03935
น.ส.จริยา จันทร
jaliya3935
003935

http://jaliya.wikispaces.com
10
10
40
21
03937
น.ส.ชิดชนก กาฬภักดี
amouy21
0837082002

http://chidchanok.wikispaces.com
10
10
40
22
03939
น.ส.ดาริน กาฬษร
darin3939
003939

http://darin3939.wikispaces.com
10
10
40
23
03942
น.ส.วรรณภา สว่างศรี
wannapha003942
0895176757

http://wannapha003942.wikispaces.com
10
10
40
24
03962
น.ส.กชกร เวชกามา
kotchakon3962
0810173187

http://kotchakon2708.wikispaces.com
10
10
40
25
04052
นาย ทัศน์พล ฉ่ำสดใส
taspon2305
004052

http://taspon.wikispaces.com
10
10
40
26
04065
น.ส.ลักขณา จันทร์ลอย
may4065
0804338673

http://lakhkana.wikispaces.com
10
10
40
27
04270
น.ส.สุนทรี พรมศรี
aom4270
040337

http://suntharee4199.wikispaces.com
10
10
40
28
04217
นาย อัครินทร์ ศรีเดช
akarin4217
0802358717

http://akarin4271.wikispaces.com
10
10

29
04273
นางสาวดวงกมล อุดมอนุรักษ์กุล
dougkmon
004273

http://dougkmon.wikispaces.com
10
10
40
30
04274
นาย ปัญญา กาฬภักดี
ruj007
004274

http://panya009.wikispaces.com
10
10

31
04302
นาย ถิรชา อินทร์เพ็ชร
thiracha4302
0812904831

http://thiracha04302.wikispaces.com
10
10
40
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อสกุล
username
password
email
wikispaces
1
04070
นายกฤษดา สะราคำ
nuk_kritsada
seohyunss

https://sarakham.wikispaces.com
2
04071
นายชัยณรงค์ กาฬภักดี
chainarong02
0904459645

http://chainarong02.wikispaces.com/
3
04072
นายชัยมาศ เนตรทิพย์
chaimas
04072
chaimas04072@gmail.com
http://chaimas.wikispaces.com
4
04074
นายชาญณรงค์ กาฬภักดี
channarong1
04074

http://channarong.wikispaces.com
5
04080
นายพงศ์ศิริ เนียมสวัสดิ์
pongsiri4080
0928543139

http://pongsiri4080.wikispaces.com
6
04085
นาย วีรภัทร อินทนะ
weeraphat
0827250993

http://weeraphat.wikispaces.com
7
04087
นายอนันทพงษ์ กาฬภักดี
anantapong
04087

http://anantapong.wikispaces.com
8
04091
นางสาวจันทรานุสรณ์ มากทรัพย์
Juntanusorn
0860096824
bow492011@gmail.com
http://juntanusorn.wikispaces.com
9
04093
นางสาวชุติมา การภักดี
chutima0829273713
04093
chutima0829273713@gmail.com
http://numpet.wikispaces.com
10
04094
นางสาวเทพลีลา กาฬภักดี
thepleela
benz20

http://benzthepleela.wikispaces.com
11


12
04102
นางสาววาราญา มนตรีอุปถัมภ์
waraya4102
04102
namzii4103@gmail.com
http://waraya4102.wikispaces.com
13
04103
นางสาวศิริกัญญา หม่องจันทร์
Sirikanya
262538

http://sirikanya.wikispaces.com
14
04105
นางสาวสุจิตตรา จันทร์เงิน
sujittra04105
04105
mudang3222@gmail.com
http://sujittra04105.wikispaces.com
15
04135
นายศราวุธ จันทรรัสมี
sarawutmanvas
1720200121067

http://sarawutmanvas.wikispaces.com
16


17
04141
นายอานนท์ โพธิ์ทอง
arnon26
0907922410

http://arnon26.wikispaces.com
18
04143
นางสาวกนกวรรณ กาฬภักดี
kanogwan
04143

http://kanogwan.wikispaces.com
19


20
04305
นางสาวจารุวรรณ คชอินทร์
nongnui0885445065
04305
nongnui0885445065@gmail.com
http://yingnui.wikispaces.com
21
04443
นายเฉลิมชิต ศรีอนงค์
chaleamchit55
04443

http://chaleamchit.wikispaces.com
22
04445
นายนิรุตติ์ เมฆฉาย
nirut
0884575275

http://nirut.wikispaces.com
23


24
04542
นายสหรัฐ กาฬภักดี
saharat3005
saharat1
saharat3005@gmail.com
http://saharat3005.wikispaces.com
1
04090
น.ส.กาญจนา กาฬภักดี
kanjana
04090

http://kanajana.wikispaces.com
2
04128
นายพิสิฐพันธ์ กาฬภักดี
phisitphan
asd357iop

http://phisitphan.wikispaces.com
3
04134
นานวสันต์ กาฬภักดี
wasanp00
wasanp00

http://wasanp00.wikispaces.com
4
[Home]