ลาวครั่ง หรือ ไทแดง บ้านทุ่งก้านเหลือง


ลาวครั่ง -ไทแดง
ลาวครั่ง คือไทแดง มีถิ่นที่อยู่ในบริเวณแขวงซำเหนือ ประเทศ สปป ลาว และคาดว่าได้ถูกนำเข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยค้นรัตน์โกสินทร์ มีความชำนาญในการเลคีร้ยงครั่ง และนำครั่งมาใช้ประโยชน์ โโยเฉพาะในการนำมาย้อมผ้า ไทแดงจึงมีวัฒนธรรมเด่น คือ แต่งกายด้วยชุดสีแดงเป็นหลัก มีผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องไทแดงไว้ หลายท่านและหลายถิ่นที่อยู่ แต่เรียกว่าลาวครั่ง เพราะไทแดงมาขากประเทศลาว

จาก http://www.mochit.com/place/2452 ได้เขียนถึงไทแดงที่บ้านทุ่งก้านเหลือง ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีว่า

ตำนานบ้านทุ่งก้านเหลือง จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนนี้ เดิมทีมีบ่อน้ำใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีชื่อว่าต้นก้านเหลืองอยู่กลางทุ่ง จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านทุ่งก้านเหลือง ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นลาวซี ลาวคลั่ง หมู่บ้านนี้น่าจะตั้งมากกว่า 200 ปี โดยประมาณ ปัจจุบันบ้านทุ่งก้านเหลืองมีถนน รพช. ผ่านไปตำบลป่าสะแก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 มีวัดอยู่ 1 แห่ง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ชื่อวัดขวางเวฬุวัน โดยส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และประกอบอาชีพรอง ได้แก่ ทอผ้า ย้อมผ้า เย็บผ้า ปลูกคาม เป็นต้น

การรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เริ่มจัดตั้งที่ทำการกลุ่มเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2541 เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน แหล่งให้บริการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแก่ผู้ที่สนใจ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ ฟื้นฟูการผลิตผ้าโบราณ แหล่งประชาสัมพันธ์ และสืบสานวัฒนธรรมลาวซี ลาวครั่ง และแหล่งฝึกอาชีพแก่ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุได้มีงานทำ

กลุ่มทอผ้าลวดลายโบราณลาวซี่ ลาวครั่ง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าไปท่องเที่ยวชมตำบลป่าสะแก ดูเรือเก่าแก่โบราณอายุ 100-120 ปี ไหว้รอยพระพุทธธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดอนมะเกลือ ออกจากวัดดอนมะเกลือไปดูผ้าทอแบบเก่าแก่โบราณอายุประมาณ 100-150 ปี ดูวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสืบทอดไว้ให้ซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีที่กลุ่มทอผ้าลวดลายโบราณลาวซี่ ลาวครั่ง ชมการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นการต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 จะทำพิธีสู่ขวัญข้าว คือ นำข้าวเปลือกจากท้องนามาเข้ายุ้ง เพื่อนำมาเก็บไว้ก่อนออกนำไปจำหน่าย ต้องทำพิธีสู่ขวัญข้าวก่อนเรียกขวัญข้าว ไหว้แม่พระโพสพ

ที่ทำการบ้านเลขที่ 25/1 หมู่ 5 (บ้านทุ่งก้านเหลือง) ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 ภายใต้การนำโดย นางสมจิตร ภาเรือง โทร.08 9926 2864


http://www.mochit.com/place/2452 Retrieved 16 May 2010
บ้านทุ่งก้านเหลือง 024.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 024.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 025.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 025.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 026.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 026.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 007.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 007.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 028.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 028.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 009.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 009.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 013.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 013.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 030.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 030.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 010.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 010.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 014.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 014.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 011.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 011.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 017.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 017.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 015.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 015.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 012.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 012.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 029.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 029.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 016.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 016.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 018.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 018.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 033.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 033.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 020.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 020.JPG

บ้านทุ่งก้านเหลือง 022.JPG
บ้านทุ่งก้านเหลือง 022.JPG


ที่มา : http://my.opera.com/somprasong/albums/show.dml?id=3241841?&abc=&page=1&skip=0&show=&perscreen=20