วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี


ข่าวด่วน ขณะนี้ระบบ LMS เปิดให้นักเรียนไปลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมแล้ว นักเรียนสามารถเข้าไปที่ http://www.krunatchaphon.com หรือ http://www.borkruwittayalms.com


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ด้วย Dev C++ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามต้องการ มีเจตคติที่ดีต่อการเขียนโปรแกรม

ผลการเรียนรู้
1.มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
2.มีความรู้เรื่องโครงสร้างเกี่ยวกับภาษาซี
3.มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม
4.มีความรู้ความสามารถในการเขียนผังงานได้
5.มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
6.มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งการแสดงผลทางจอภาพ
7.มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
8.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี
9.มีความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเงื่อนไข
10.มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งวนซ้ำ

โครงสร้างรารยวิชา
ลำดับที่
ชื่อหน่วยการเรียน
ใบความรู้
จำนวนชั่วโมง
ใบงาน
วันที่ เดือน ปี
1
ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

2

4 พ.ย.54
2
โครงสร้างของภาษาซี

2

11 พ.ย.54
3
ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม

2

18 พ.ย.54
4
ผังงาน

4

25 พ.ย.54
5
ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

4

2 ธ.ค.54
6
คำสั่งแสดงผลทางจอภาพ

4

9 ธ.ค.54
7
คำสั่งรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

4

16 ธ.ค.54
8
เครื่องหมายและการดำเนินการ

4

23 ธ.ค.54
9
การเปรียบเทียบเงื่อนไข

6

30 ธ.ค.54
ถึง
6,13 ม.ค.55
10
การวนซ้ำ

8

20 ม.ค.55
ถึง
10 ก.พ.55
11
โครงงาน

การติดตั้ง ProgramsDevC++
การใช้ Programs Dev C++

ผังงาน

เอกสารอ่านเพิ่มเติม
อยู่บทที่ 6

ภาษาซี เป็นเพาเวอร์พอยต์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Dev C++

ดาวน์โหลดคณิตศาสตร์

Download Program DEV C++

แผนการจัดการเรียนรู้