external image pic_1_01.png
external image pic_1_02.png
external image pic_1_03.png
external image pic_1_04.png
ชาวไทยกาหรือลาวครั่ง
external image pic_1_06.png
external image pic_1_07.png
external image pic_1_08.png
external image pic_1_09.png

external image pic_1_01.png
external image pic_1_02.png
external image pic_1_03.png
external image pic_1_04.png

external image DSC02476.JPG

ชาวไทยเชื้อ สายลาวครั่งเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากถิ่นเดิมในประเทศลาว และ ตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ในเขตภาคกลาง เช่น ในจังหวัดชัยนาท อุทัยธานี และสุพรรณบุรี เป็นต้น ในจังหวัดสุพรรณบุรีมี อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนาบวช และอำเภอด่านช้าง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการแต่งกายของผ้าทอจากผ้าฝ้าย และไหมย้อมด้วยครั่งเป็นสีแดง ซึ่งอาจเป็นที่มาชื่อลาวครั่งของชนกลุ่มนี้

external image thaika3.jpg external image thaika4.jpg external image DSC02477.JPG
ประเพณีสำคัญ ของชุมชนเชื้อสายลาวครั่ง คือ งานไหว้ศาลเจ้าพ่อดงไม้งาม ซึ่งมีผู้คนมารวมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยบันดาลความอยู่ดีมีสุขให้แก่ชุมชนและครอบครัว

external image thaika2.jpg external image thaika1.jpg


http://www.fad2.go.th/suphanmuseum/thai_ka.html