วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ Social Network : Wikispaces" ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2554 ณ ห้องคอมพิวเตอร์2 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย : ครู โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. 9 จำนวน 25 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ครูสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้
2. ครูพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง และนำไปใช้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
3. ครูมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ อันเกิดจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
4. นักเรียนมีการตอบสนองกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เนื้อหาสาระ : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ / ICT กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) / การใช้ Wikispaces ในการจัดการเรียนรู้

วิทยากร : นายณัชพล กาฬภักดี และนายสุขุม ดอกเข็ม ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Wikispace แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษณ์ชิ้นงาน รับวุฒิบัตร

ผลที่ได้รับ : ครูพัฒนาช่องทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ wikispaces ได้

ความคาดหวังของโครงการ : คาดว่า ครูจะนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาต่อยอดใช้อย่างจริงจังในภาคเรียนถัดไป

เอกสารประกอบการอบรม


รูปภาพกิจกรรม