Recent Changes

Thursday, March 6

 1. page ลงทะเบียนส่งงาน edited ... 8. นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสังข์ ประวัติการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม http://annsuphattr…
  ...
  8. นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสังข์
  ประวัติการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
  http://annsuphattra.wikispaces.comhttp://annsuphattra15.wikispaces.com
  Annsuphattra/12345678a
  Annsuphattra@hotmail.com
  (view changes)
  12:09 am
 2. page ลงทะเบียนส่งงาน edited ... นาย ชาญณรงค์ กาฬภักดี นาย สหรัฐ กาฬภักดี 8. นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสังข์ ประวัติการพัฒนาชุม…
  ...
  นาย ชาญณรงค์ กาฬภักดี
  นาย สหรัฐ กาฬภักดี
  8. นางสาวสุพัตรา ประเสริฐสังข์
  ประวัติการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
  http://annsuphattra.wikispaces.com
  Annsuphattra/12345678a
  Annsuphattra@hotmail.com
  นางสาวมณัชนันท์ สัตหัตถ์
  นายวสันต์ กาฬภักดี

  (view changes)
  12:02 am

Wednesday, March 5

 1. page ครูผู้สอน edited {nat1.jpg} ครูณัชพล ครูณัชพล กาฬภักดี ประวัติครูณัชพล กาฬภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อ…
  {nat1.jpg}
  ครูณัชพล
  ครูณัชพล กาฬภักดี
  ประวัติครูณัชพล กาฬภักดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี สพม.9
  วัน เดือน ปี เกิด
  ...
  - โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานท์ จังหวัดสมุทรปราการ
  - โรงเรียนบ่อกรุวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี สพม.9
  รางวัล
  ครู Master Teacher คอมพิวเตอร์ รางวัลครูสอนดี พุทธศักราช 2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภารางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

  มองแต่แง่ดีเถิด.......
  ......เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
  (view changes)
  7:47 pm
 2. page ลงทะเบียนส่งงาน edited ... นายเฉลิมชืต ศรีอนงค์ นายศราวุธ จันทรรัสมี 7. นาย ชัยมาศ เนตรทิพย์ ประวัตฺวัดหนองเด่น http…
  ...
  นายเฉลิมชืต ศรีอนงค์
  นายศราวุธ จันทรรัสมี
  7. นาย ชัยมาศ เนตรทิพย์
  ประวัตฺวัดหนองเด่น
  http://chaimas.wikispaces.com
  chaimas/04072
  chaimas04072@gmail.com
  นาย ชัยณรงค์ กาฬภักดี
  นาย ชาญณรงค์ กาฬภักดี
  นาย สหรัฐ กาฬภักดี

  (view changes)
  6:47 pm
 3. page ลงทะเบียนส่งงาน edited ... นายพิสิฐพันธ์ กาฬภักดี นา่ยพงศ์ศิริ เนียมสวัสดิ์ 6.นายอนันทพงษ์ กาฬภักดี ประวัติวัดบ้านลาด…
  ...
  นายพิสิฐพันธ์ กาฬภักดี
  นา่ยพงศ์ศิริ เนียมสวัสดิ์
  6.นายอนันทพงษ์ กาฬภักดี
  ประวัติวัดบ้านลาด
  http://anantapong.wikispaces.com
  anantapong/04087
  anantapong04087@gmail.com
  นาย วีรภัทร อินทนะ
  นายเฉลิมชืต ศรีอนงค์
  นายศราวุธ จันทรรัสมี

  (view changes)
  6:39 pm
 4. page ลงทะเบียนส่งงาน edited ... นาย โชคชัย นกเล็ก 5.นายนิรุตติ์ เมฆฉาย ประวัติวัดอู่ตะเภา http://nirut.wikispaces.com ni…
  ...
  นาย โชคชัย นกเล็ก
  5.นายนิรุตติ์ เมฆฉาย
  ประวัติวัดอู่ตะเภา
  http://nirut.wikispaces.com
  nirut/0884575275
  (view changes)
  6:02 pm

Sunday, March 2

 1. page ครูผู้สอน edited ... 17 กุมภาพันธ์ 2507 การศึกษา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Qua…
  ...
  17 กุมภาพันธ์ 2507
  การศึกษา
  - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎิบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ (Quality
  - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  - ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  (view changes)
  10:34 pm
 2. page วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ edited ... saharat3005 saharat1 saharat3005@gmail.com http://saharat3005.wikispaces.com 1
  ...
  saharat3005
  saharat1
  saharat3005@gmail.com
  http://saharat3005.wikispaces.com
  1
  (view changes)
  10:26 pm

More